Logo

Menu

สมัครเรียน กรอกข้อมูลเพื่อรับแนะแนวการเรียน

www.online-2u.com ขยายโอกาสทางเลือกด้านอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับผู้ใฝ่หาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม โดยการเรียนปริญญาตรี ปริญญาโทออนไลน์ เรียนที่บ้าน เรียนที่ทำงาน ง่ายๆแค่คลิก ได้รับการรับรองจาก สกอ. ก.พ. วุฒิการศึกษาถูกต้องตามกฎหมาย

 

เอกสารสมัครเรียน

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberuนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ครั้งที่4 วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ณ อาคารทันตแพทย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล


 

Social network