ขอเชิญเป็นนักศึกษา วิทยาลัยการศึกษาระบบเครือข่าย ม.เวสเทิร์น


พิเศษสุด !! เรียนต่อโทควบเอก

ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 695,000 บาท ผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 3.00

ปริญญาสำหรับ ผู้ใหญ่ และ วัยทำงาน.

 • การศึกษาสำหรับคนทำงาน เพื่อคุณวุฒิที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว
 • เพื่อคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าของสายงาน
 • ได้ความรู้และนำไปใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
 • ได้รับการรับรองจาก สกอ. ก.พ. วุฒิการศึกษาถูกต้องตามกฎหมาย
 • ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา สมบูรณ์ทุกประการ ครบใช้สมัครเข้าทำงานกับหน่วยงานของทางราชการได้

ภาพบรรยากาศการเรียน ป.เอก ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.กาญจนบุรี
บรรยากาศการเรียนสาขาบริหารธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนสาขาสาธารณสุข

บรรยากาศการเรียนสาขาบริหารการศึกษา

บรรยากาศการเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์

บรรยากาศการเรียนสาขานิติศาสตร์

เรียนต่อปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

* สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D.)
*สาขาการบริหารการศึกษา ( Ph.D.Edu.)
* สาขาบริหารงานสาธารณสุข ( D.ph)
*สาขาบริหารธุรกิจ ( D.B.A)


กิจกรรมนิสิต เรียนปริญญาเอก เรียนต่อป.เอก สมัครเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ภาพบรรยากาศ ศึกษา-ดูงานที่ประเทศมาเลเซีย

ศึกษา-ดูงานที่ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2558 นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

เรียนต่อปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

* สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D.)
*สาขาการบริหารการศึกษา ( Ph.D.Edu.)
* สาขาบริหารงานสาธารณสุข ( D.ph)
*สาขาบริหารธุรกิจ ( D.B.A)

  w1
ภาพบรรยากาศ ศึกษา-ดูงานที่สาธารณรัฐสิงคโปร์

ศึกษา-ดูงานที่สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

เรียนต่อปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

* สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D.)
*สาขาการบริหารการศึกษา ( Ph.D.Edu.)
* สาขาบริหารงานสาธารณสุข ( D.ph)
*สาขาบริหารธุรกิจ ( D.B.A)

  w1
ภาพบรรยากาศ การนัดพบกลุ่มนิสิตปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล

นัดพบกลุ่มนิสิตศูนย์เซียร์รังสิต เรียนปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล พบอาจารย์ที่ปรึกษา

วันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557 นิสิตปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556 พบกลุ่มเพื่อน นิสิตศูนย์เซียร์รังสิต อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขา เพื่อศึกษาแนวทางในการเรียน ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล

เรียนต่อปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

* สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D.)
*สาขาการบริหารการศึกษา ( Ph.D.Edu.)
* สาขาบริหารงานสาธารณสุข ( D.ph)
*สาขาบริหารธุรกิจ ( D.B.A)
*สาขานิติศาสตร์( LL.D.)

  w1

สาขาเรียน ที่น่าสนใจ