Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05

ขยายโอกาสทางเลือกด้านอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับผู้ใฝ่หาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม โดยการเรียนปริญญาตรี/ปริญญาโทออนไลน์ เรียนที่บ้าน เรียนที่ทำงาน ง่ายๆแค่คลิก ได้รับการรับรองจาก สกอ. ก.พ. วุฒิการศึกษาถูกต้องตามกฎหมาย

สมัครเรียน

ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ม.รังสิต เปิดสอนหลักสูตรดังนี้

  M.S.ITM. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ป.โทสารสนเทศ ม.รังสิตออนไลน์ , M.S.

   

  - เรียน 2 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสุตร 39 หน่วยกิต

  - เลือกเรียนได้ทั้ง 2 แผน(วิทยานิพนธ์,สารนิพนธ์)

  - หน่วยกิตล่ะ 4,000 บาท

  - ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 163,500

  - ค่าขึ้นทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ 7,500 บาท

  สมัคร

  M.A. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ การเมือง

  ป.โทผู้นำ ม.รังสิตออนไลน์ , M.A.

   

  - เรียน 2 ปี (เร่งรัดได้ในปีครึ่ง) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสุตร 36 หน่วยกิต

  - เลือกเรียนได้ทั้ง 2 แผน(วิทยานิพนธ์,สารนิพนธ์)

  - หน่วยกิตล่ะ 4,000 บาท

  - ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 151,500

  - ค่าขึ้นทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ 7,500 บาท

  สมัคร

  LL.B นิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต

  ป.ตรี นิติศาสตร์ ม.รังสิตออนไลน์ , LL.B

   

  - เรียน 3 ปี (จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสุตร 134 หน่วยกิต

  - หน่วยกิตล่ะ 1,200 บาท

  - ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 172,800

  -ปริญญาตรใบที่สอง เรียน 2 ปี (เทียบโอน)

  -มีคะแนนเก็บ

  สมัคร

ขอคำปรึกษาแนะแนวการเรียน

094-418-5889 อ.ปุ๊ก

rsu.cyberu@gmail.com
ระบบการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย/เรียนควบคู่กับการทำงานได้/ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการศึกษาแบบปกติไม่มีค่าสมัคร/ เปิดกว้างสำหรับผู้ที่จบทุกสาขา/เรียนตรี-โทออนไลน์/เรียนที่บ้าน เรียนที่ทำงาน ง่ายๆแค่คลิก/รับสิทธิ์ดูงานต่างประเทศฟรี/จ่ายเต็มตลอดหลักสูตรลด 15 % /รับสมัครเเล้ววันนี้!!!