การสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยรังสิต

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร เข้าศึกษา

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยลายมือ

3. ส่งใบสมัครเข้าศึกษาในโครงการและเอกสารตาม ข้อ 2 ไปที่

March 29, 2013

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร เข้าศึกษา

การสมัครเข้าเรียน

               ผู้สนใจเข้ามาสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ระบบทางไกลอินเตอร์เน็ตสามารถเข้า  
   มา สมัครผ่านทางระบบ Online Register ได้ที่ http://www.rsu-lawonline.com เมื่อเข้ามายังที่เว็ปไซต์ดังกล่าว
   ให้ทำการคลิกที่ Banner "รับสมัคร นักศึกษาใหม่" เพื่อเข้าสู่การกรอกแบบฟอร์มการสมัครซึ่งปุ่มดังกล่าวจะปรากฏ
   ดังรูปที่ 1

             

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร เข้าศึกษา คลิกที่นี้
Figure 1
: Shows the Register Banner

หลังจากคลิกที่ปุ่มดังกล่าวแล้วนั่นจะปรากฏฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 2


Figure 2: Shows Register Form

ท่านจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและช่องที่มีเครื่องหมาย *  แสดงให้เห็นว่าช่องดังกล่าวถูกบังคับให้กรอก เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "คลิกเพื่อสมัครเข้าศึกษา" ซึ่งเมื่อข้อมูลที่ทำการกรอกถูกต้องระบบจะทำการออก username และ password สำหรับใช้ในการลงทะเบียน และ ใช้งานระบบ โดยการแสดงผลดังกล่าวจะปรากฏดังรูปที่ 3


Figure 3: Shows details after registered

เมื่อท่านทำการสมัครเรียบร้อยแล้วท่านสามารถใช้ Username และ Password ที่ได้ทำการ Login เข้าสู่ระบบ และเข้าสู่ขั้นตอนลงทะเบียน
ท่านจะต้องส่งหลักฐานการสมัครมาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยหลักฐานที่ต้องใช้ได้แก่

1. สำเนาใบรายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี (พร้อมรับร้องสำเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับร้องสำเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับร้องสำเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ 
4. รูปถ่าย 2  นิ้วจำนวน 2 รูป

ส่งมาที่
RSU Cyber University  อาคารวิษณุรัตน์ (ตึก5) ชั้น 2 ห้อง236  มหาวิทยาลัยรังสิต 
52/347  หมู่บ้านเมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  ต.หลักหก  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000 
หมายเลขโทรศัพท์ 02 997-2222-30  ต่อ  3242 , 3245
หมายเลขโทรสาร  02-997-2222-30  ต่อ 3243